ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ 2003 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
25 ਮਈ 2018 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ:
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: www.panjabstore.co.uk
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
* ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੇਟਾ, ਸਥਾਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
* ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ; ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ "ਸੈਟਿੰਗ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
* ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
* ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।


ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ:
* ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।
* ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

 • Q: Why should I invest in your beard grooming products when I can find cheaper alternatives?

  A: Our products are crafted with premium ingredients, ensuring superior quality and results. Plus, our complete beard kit offers great value for money with essential grooming items bundled together.

 • Q: How can I trust that your products will deliver the promised results?

  A: We stand behind the quality and effectiveness of our products with confidence. Countless satisfied customers attest to the superior performance of our beard grooming essentials.

 • Q: I have sensitive skin. Are your products safe for me to use?

  A: Our products are formulated with carefully selected ingredients, and we prioritize skin safety. However, we recommend performing a patch test before full use to ensure compatibility.

 • Q: Will your products really address my beard care needs?

  A: Our beard grooming essentials are specifically designed to nourish, soften, and maintain beard health. Countless testimonials from happy customers validate their effectiveness in achieving desired results.

 • Q: Are your products made with natural ingredients?

  While we prioritise natural and plant-derived ingredients whenever possible, we also incorporate safe synthetic components to enhance performance and stability.

 • Q: Do your products have strong scents, and can I choose a scent that suits me?

  Our products feature subtle, pleasant scents that enhance the grooming experience without overpowering. Additionally, we offer a variety of scent options to cater to different preferences.

 • Q: I'm new to beard grooming. Are your products easy to use?

  Absolutely! Our products are designed for effortless incorporation into your grooming routine. Simply follow the instructions provided, and you'll be on your way to a well-maintained beard in no time.

 • Q: How long will your products last, and will I need frequent replenishment?

  Our beard grooming essentials are formulated for longevity, providing ample usage before needing replacement. With regular use, you'll enjoy sustained benefits over an extended period.

 • Q: Are your packaging and manufacturing processes environmentally friendly?

  We are committed to minimizing our environmental footprint. Our packaging is recyclable, and we continually explore eco-friendly alternatives in our manufacturing practices.

 • Why Panjab Store?

  Panjab Store offers premium grooming products our commitment is to provide our customers with high quality and authentic products with great customer satisfaction,

  Choose Panjab Store for an unparalleled grooming experience that celebrates tradition, excellence, and cultural richness.